Tingimused

Portaali WebShopper haldab Eesti ettevõte Internetikaubamajad OÜ, äriregistri kood 12629772, edaspidi nimetatud kui WebShopper.

WebShopper pakub võimalust kasutada tegevusvalmis e-poode ja portaale, mis töötavad WebShopperi poolt täiendatud OpenCart baasplatvormil. E-pood renditakse välja koos registreeritud domeeniga ja valmiskujundusega, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Rentnikul tuleb sisestada vaid tooted ja info oma e-poodi.

WebShopperi ja Rentniku vahel sõlmitaksee üldjuhul kirjalik Koostööleping, mis allkirjastatakse digitaalselt. Kui kirjalik leping puudub või puudub digitaalne allkiri lepingul või kui on sõlmitud suuline leping, siis juhindutakse käesolevatest tüüptingimustest.

Rendilepingule ei rakendata üldjuhul ajalisi piiranguid ega miinimumperioodi. Erandjuhtudel rakendatakse 6 kuuline miinimumperiood üksnes juhul, kui WebShopper registreerib tellija domeeni tellija soovil ja sellisel juhul on lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral rendileandjal õigus nõuda renditasu selle tasumata osas miinimum rendiperioodist.

Uutele liitujatele pakume 1 kuulist TASUTA prooviperioodi. 1 kuuline tasuta prooviperiood on lepingulisele partnerile kokku 1 kuu pikkune. See tähendab, et samale ettevõttele, kes on oma tasuta 1 kuulise prooviperioodi ära kasutanud, uuesti liitumisel enam uut tasuta prooviperioodi ei teki.

Rendilepingu sõlmides Rentnik kinnitab, et on teadlik Rendiobjekti kasutustingimustest ja kohustub kasutama Rendiobjekti heaperemehelikult ning hoolikalt järgima muid Eesti Seaduse ja Rendileandja poolseid Rendiobjekti kasutamise nõudeid.

WebShopper jätab endale õiguse ühepoolselt lõpetada või mitte sõlmida koostöölepingut koostööpartneri usalduse kaotamisel või selle puudumisel või muudel WebShopperit või WebShopperi meeskonda kahjustavatel põhjustel. Sellist tegevust loetakse lepingu rikkumiseks.

WebShopper jätab endale õiguse valida lepingulisi koostööpartnereid.

WebShopper ei võta vastutust Rentniku tausta seaduslikkuse ega Rendiobjektil müüdava kauba kvaliteedi eest. Selle eest võtab vastutuse täies ulatuses endale Rentnik. Samuti ei vastuta WebShopper Rentniku esitatud andmete õigsuse, täielikkuse või täpsuse eest. WebShopper kontrollib iga Rentniku tausta ja kehtivust järjepidevalt, kaitsmaks WebShopperi kasutajate huve ning jätab endale õiguse tingimuste rikkumise korral lõpetada rendileping vajadusel ühepoolselt.

WebShopper ei vastuta serveri töökindluse eest, kui serveri ebastabiilsuse põhjustab vääramatu jõud (looduskatastroofid, sõjad, ddos rünnak jm). Vääramatu jõud ei vabasta teenuse tasumise eest juhul, kui teenust saab kasutada kasvõi osaliselt.

WebShopper kohustub koheselt teavitama Rentnikku Tingimuste ja Hinnakirja muudatustest Leheküljel avaldatavate vastavate teadete kaudu või kirja teel.

WebShopper kohustub tagama Rendiobjektil rendiperioodil tõrgeteta töö ja vigade tekkimisel need esimesel võimalusel tasuta likvideerima.

Rentnik kohustub tasuma Teenuste eest vastavalt kehtivale Hinnakirjale ja Tingimustele.

Korduvat maksetega viivitamist loetakse lepingu rikkumiseks.

Rentnik kohustub mitte kasutama Rendiobjekti ebaseaduslikel eesmärkidel ja/või pettusteks.

Rentnik kohustub kasutama Rendiobjekti ainult juriidilise isikuna. Eraisikuna Rendiobjekti kasutamine on võimalik üksnes erijuhtudel, kui näiteks ettevõte on alles asutamisel jm.

Rentnik kohustub Rendiobjekti kaudu mitte saatma välja spämmi. Uudiskirjade saatmine on piiratud kuni 500-le kasutajale päevas. WebShopperil on õigus kas ajutiselt või püsivalt piirata uudiskirjade väljasaatmise arvu vastavalt muutuvatele oludele (näiteks serveri rünnakud, seadusandluse muudatused jm).

Ühe e-posti konto ettenähtud maht on 500Mb. Et e-posti konto ei saaks ootamatult täis, on soovitatav jälgida postkasti mahtu ja vajadusel kustutada vanad kirjad postkastist.

Rentnik kohustub tagama edastatud andmete õigsuse ja kehtivuse, samuti võtma kõik tehingutega kaasnevad kohustused ja vastutuse oma klientide ees. Kolmandatele pooltele tekitatud kahjude eest vastutab Rentnik.

Rentnik kohustub teavitama WebShopperit koheselt e-posti teel või muu sidekanali kaudu kõikidest oma muutunud andmetest ja asjaoludest.

Rentnik ei tohi teha Rendiobjektis (lehe algkoodis) muudatusi ilma Rendileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta. Seda põhjusel, et WebShopper saaks garanteerida e-poe järjepideva ja tõrgeteta toimivuse. Muudatuste tegemine e-poe koodis on lubatud üksnes WebShopperi IT meeskona poolt.

Rentnikul ei ole õigust anda Rendiobjekti allrendile või kasutamiseks kolmandatele isikutele ilma Rendileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kirjaliku nõusolekuga on allrendile andmine lubatud. Allrendile andmise korral lepitakse kokku eraldi edasimüügi hindades.

Rentnik on kohustatud lepingu lõppedes Rendiobjekti tagastama Rendileandjale viivitamatult samas seisundis ja komplektsuses, milles Rentnik Rendiobjekti vastu võttis. Kui Rendiobjekt on paigaldatud Rentniku serverisse, siis on Rentnik kohustatud võimaldama juurdepääsu oma serverisse Rendiobjekti failide eemaldamiseks. Kui Rentnik ei võimalda ligipääsu oma serverisse, siis on Rendileandjal õigus esitada arve Rendiobjekti väljaostuks selle turuhinnas.

Rentnikul ei ole lubatud sihilikult ega teadlikult kahjustada WebShopperi brändi ega mainet. Selle punkti rikkumine toob kaasa koostöölepingu ühepoolse lõpetamise.

Rentnikul ega kolmandatel isikutel ei ole lubatud sihilikult ega teadlikult levitada ettevõtte ärisaladusi. Ärisaladusteks loetakse ettevõttesisest konfidentsiaalset infot, nagu: lepinguline info, lepingu osapoolte kontaktinfo, WebShopperi platvormi tehniline info, ettevõttesisene kirjavahetus

Kui Rendiperioodi jooksul on tekitatud kahju Rendiobjektile või WebShopperi mainele on Rentnik kohustatud viivitamatult hüvitama Rendileandjale tekkinud kahjud.

Kui Rentnik ei täida või rikub korduvalt Rendilepingu mistahes tingimust, on Rendileandjal õigus ühepoolselt Rendileping üles öelda ning võtta Rendiobjekt Rentniku valdusest tagasi.

Rentnikule, kellega rendileping lõpetatakse tingimuste rikkumise tõttu, ei tagastata ettemakstud renditasu.

Rendiperioodi pikkus on 1 kuu. Arve esitatakse eesoleva rendiperioodi eest kord kuus, alates liitumise kuupäevast. Esimene rendiperiood on kõigile tasuta. Arve tähtajaks mitte esitamine ei vabasta selle tasumise kohustusest.

Tähtaegselt tasumata arvetelt on WebShopperil õigus nõuda viivist 0,05% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Tähtaegselt tasumata arved võib WebShopper edastada võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkassole), kusjuures Rentnik kohustub kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud maksete sissenõudmisega seotud kulud.

Kõik autoriõigused portaalis esitatud materjalidele kuuluvad WebShopperile või on WebShopperile antud sellises ulatuses, mis lubab nende kasutamist.

Rendilepingu sõlmimisel, täitmisel, muutmisel, pikendamisel ja vastutuse kohaldamisel juhinduvad Pooled sõlmitavast rendilepingust ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.

WebShopperi liitumisvormi täitmisega kinnitab kasutaja, et on läbi lugenud lepingutingimused ja nõustub nendega ning edastab liitumistaotluse koostöölepingu sõlmimiseks. Sõlmitav koostööleping saadetakse teie sisestatud e-posti aadressile peale liitumistaotluse saamist.

Edukat koostööd!